Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni przy ulicy A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, wejście do lokalu od ulicy Wolnica, o łącznej powierzchni użytkowej 29,25 m2, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. W lokalu dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności, o której mowa w regulaminie przetargu. Cena wywoławcza netto czynszu najmu wynosi 27,00 zł/m2/miesiąc+obowiązująca stawka VAT. Okres najmu: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r. Wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100).

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godz. 11.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, ul. A. Mickiewicza 5, w sali klubu Biblioteki, I piętro.

Warunkiem przestąpienia do w/w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Bank Pekao S.A. Nr konta: 64124014311111001003043276 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 8.00 wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Biblioteki.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do: zapoznania się z dokumentacją przetargową, dokonania oględzin lokalu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym, a następnie do podpisania stosownego oświadczenia i jego dostarczenia do sekretariatu Biblioteki (nie później niż do godz. 15.30 w dniu 13 lipca 2020 r.). O uciążliwości działalności gospodarczej decyduje organizujący przetarg. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Lokal można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z administratorem tj. Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni, ul. A. Mickiewicza 5, tel. 14 612-22-32 lub 14 614-52-29. Dodatkowe informacje udzielane w sekretariacie Biblioteki, tel. j.w. i na stronie BIP Biblioteki.

regulamin przetargu

oświadczenie oferenta

wzór umowy

Skip to content