Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Konkurs poetycki „Od pierwszych wersów już na całe życie…”

Jeśli jesteś młodym poetą lub chcesz nim zostać, zamiast pisać wiersze „do szuflady” weź udział w konkursie poetyckim „Od pierwszych wersów już na całe życie…” pod hasłem „Podróże małe i duże”, organizowanym w ramach projektu „Magia z czytania, siła z podróżowania”, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Biblioteka zaprasza wszystkich młodych utalentowanych literacko uczniów szkół podstawowych z powiatu bocheńskiego do zaprezentowania własnych utworów w konkursie poetyckim „Od pierwszych wersów już na całe życie…”. Konkurs organizowany jest przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy (w czterech egzemplarzach) własnego autorstwa dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, których hasłem przewodnim są „Podróże małe i duże”.
Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych twórców. Konkurs ma nie tylko zachęcić młodych poetów do doskonalenia warsztatu pisarskiego i samodzielnej pracy twórczej ale także umożliwić im prezentację swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Prace będą przyjmowane w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży do 31 maja 2022 roku. Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu oraz rozdanie nagród przewidziane jest podczas Pikniku Literackiego w Tężni Solankowej 19 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone wiersze będą opublikowane m.in. na stronie internetowej i facebook’u Biblioteki.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy (w czterech egzemplarzach), dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, których hasłem przewodnim są „Podróże małe i duże”
 4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (słownym) umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem. To samo godło, klasa oraz wiek uczestnika powinny występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę szkoły, nr telefonu do szkoły).
  Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.
 5. Osoby przysyłające: utwory niezgodne z tematem, zbyt dużo/mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 6. Wiersze i kopertę z godłem należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. Mickiewicza 5 , 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Konkurs literacki” lub dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – II piętro. Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2022 r.
 7. Wiersze (w kategoriach wiekowych: kl. I-III SP , kl. IV-VI SP, kl. VII –VIII SP) oceni niezależne Jury powołane przez Organizatora. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 8. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i facebook`u Biblioteki.
 9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest podczas Pikniku Literackiego w Tężni Solankowej 19 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00.
 10. Najlepsze wiersze będą opublikowane na stronie internetowej i facebook`u Biblioteki.
 11. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika, które będą wykorzystane wyłącznie do potrzeb konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawa o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 13. Przystępując do udziału w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i facebook’u Organizatora celem promocji działań Biblioteki.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka(np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania utworów w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 15. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).
logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logo Magia z Czytania siła z podróżowania
Skip to content