Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Konkurs poetycki „Od pierwszych wersów już na całe życie…”.

Piszesz wiersze? Masz lekkie pióro? Jeśli jesteś młodym poetą lub chcesz nim zostać, zamiast pisać wiersze „do szuflady” weź udział w XI edycji konkursu poetyckiego „Od pierwszych wersów już na całe życie…”.
Biblioteka ponownie zaprasza wszystkich utalentowanych literacko uczniów szkół podstawowych z powiatu bocheńskiego do zaprezentowania własnych utworów w konkursie poetyckim „Od pierwszych wersów już na całe życie”. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nie mógł się on odbyć w wyznaczonym terminie. Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie co najmniej trzech wierszy własnego autorstwa. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych twórców. Konkurs ma nie tylko zachęcić młodych poetów do doskonalenia warsztatu pisarskiego i samodzielnej pracy twórczej ale także umożliwić im prezentację swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. W konkursie również będą brały udział wszystkie osoby, które dostarczyły swoje wiersze we wcześniej wyznaczonym terminie. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowy dyplom. Wyjątkowo w tym roku  nie odbędą się warsztaty poetyckie. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane m.in. na facebook’u i  stronie internetowej Biblioteki.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy (w czterech egzemplarzach), dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (słownym) umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem. To samo godło, klasa oraz wiek uczestnika powinny występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę szkoły, nr telefonu do szkoły) Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Osoby przysyłające: zbyt dużo/mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Wiersze i kopertę z godłem należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Konkurs literacki” lub dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – II piętro. Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2020 r.
7. Wiersze oceni niezależne Jury powołane przez Organizatora.
8. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. VII-VIII SP. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Jury. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
9. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i mediach społecznościowych Biblioteki.
10. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest w I połowie grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje o sposobie wręczenia nagród laureatom zostaną udzielone telefonicznie.
12. Najlepsze wiersze będą opublikowane.

13. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawa o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r.  poz. 1000) i ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).

14. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni  przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym  do jego realizacji.

15. Przystępując do udziału w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i  profilach społecznościowych Organizatora celem promocji Biblioteki.

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka(np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania utworów w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

17. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).

Skip to content