Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs “Od pierwszych wersów już na całe życie…”

Konkurs poetycki “Od pierwszych wersów już na całe życie…” odbędzie się w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Piszesz wiersze? Masz lekkie pióro? Jeśli jesteś młodym poetą lub chcesz nim być, zamiast pisać wiersze „do szuflady” weź udział w XI edycji konkursu poetyckiego „Od pierwszych wersów już na całe życie…”.
Biblioteka zaprasza wszystkich młodych utalentowanych literacko mieszkańców powiatu bocheńskiego – uczniów szkół podstawowych do zaprezentowania własnych utworów w konkursie poetyckim “Od pierwszych wersów już na całe życie”. Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie co najmniej trzech wierszy własnego autorstwa. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych twórców. Konkurs ma nie tylko zachęcić młodych poetów do doskonalenia warsztatu pisarskiego i samodzielnej pracy twórczej ale także umożliwić im prezentację swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodą dla wszystkich uczestników będzie możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów pod czujnym okiem profesjonalisty podczas warsztatów poetyckich. Nagrodzone wiersze będą opublikowane m.in. na stronie internetowej Biblioteki.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy (w czterech egzemplarzach), dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (słownym) umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem. To samo godło, klasa oraz wiek uczestnika powinny występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę szkoły, nr telefonu do szkoły) Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Osoby przysyłające: zbyt dużo/mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Wiersze i kopertę z godłem należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, z dopiskiem “Konkurs literacki” lub dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – II piętro. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2020 r.
7. Wiersze oceni niezależne Jury powołane przez Organizatora.
8. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. VII-VIII SP. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Jury. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
9. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest w II połowie kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje zostaną udzielone telefonicznie.
11. Podczas uroczystości odbędą się warsztaty literackie dla uczestników konkursu poprowadzone przez uznanego poetę.
12. Najlepsze wiersze będą opublikowane.
13. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawa o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
14. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
15. Przystępując do udziału w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i facebook’u Organizatora celem promocji Biblioteki.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka(np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania utworów w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
17. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).

 

Skip to content